Stevan Nemoda

Naučni savetnik

KONTAKT

Dr Stevan Nemoda, dipl.ing.
Naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke Vinča,
Laboratorija za termotehniku i energetiku LTE
P.P. 522, 11001 Beograd
Tel. 011 3408832
Fax: 011 6453670
Kućni tel.: 011 6139978
Mobil. 064 258 33 09
E-mail: snemoda@vinca.rs
Web: www.lte-vinca.rs

  • snemoda@vinca.rs

Biografija

Stevan Đ. Nemoda je rođen 1954. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Tehnološko - metalurškom fakultetu u Beogradu na odseku Hemijsko inženjerstvo. 
U periodu između 1980. i 1982. godine bio je spoljni istraživački saradnik na katedri za hemijsko inženjerstvo Tehnološko - metalurškog fakulteta u Beogradu. 
Zaposlio se 1982. godine u Laboratoriji za termotehniku i energetiku u okviru Instituta za nuklearne nauke Vinča, gde i sada radi kao istraživač. 
Iste godine se upisao na poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu na odseku Procesna tehnika gde je juna 1988. godine odbranio magistarski rad pod naslovom: "Mehanizmi prenosa toplote i temperatursko polje u fluidizovanom sloju". 
Aprila 1997. godine brani doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom: "Procesi u turbulentnoj vihornoj komori sagorevanja". 
Novembra 1989. stekao je zvanje istraživač-saradnik, 
novembra1997. godine stiče zvanje naučni saradnik,
aprila 2004. godine je reizabran u isto zvanje, a 
decembra 2009. godine stiče zvanje viši naučni saradnik.
Stevan Nemoda se do sada bavio istraživanjima iz različitih oblasti, kao što su: eksperimentalno i teorijsko istraživanje procesa prenosa toplote u fluidizovanom sloju (sa primenom u oblasti termičke obrade u fluidizacionim pećima); eksperimentalno istraživanje i numerička (CFD) simulacija reagujućih, turbulentnih tokova (sa primenom na razvoj vihornih visokobrzinskih gasnih gorionika); razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (CFD) simulaciju procesa sagorevanja gasova u poroznim sredinama; numerička simulacija poroznih risivera solarne energije; eksperimentalno istraživanje i izrada CFD kodova za numeričku simulaciju procesa u pećima na biomasu; razvoj gasifikatora biomase sa fluidizovanim slojem; eksperimentalno istraživanje i razvoj kotlova sa sagorevanjem balirane biomase; razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (CFD) simulaciju procesa sagorevanja u komorama za potisno (cigaretno) sagorevanje balirane biomase; eksperimentalno istraživanje i razvoj tehnologije za insineraciju nepotrebnih industrijskih nuzproizvoda u kotlovima sa fluidizovanim slojem; razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (2D CFD) simulaciju procesa sagorevanja tečnih nekonvencionalnih goriva u fluidizovnom sloju.
Rezultati ovih istraživanja su publikovani u preko 145 naučnih radova i tehničkih rešenja (od čega 22 u međunarodnim časopisima)  pri čemu su radovi citirani 160 puta (bez autocitata). 
U okviru međunarodne saradnje Stevan Nemoda je bio DAAD postdoktorski stipendista, pri čemu je obavio studijski boravak od 01.10. do 20.12.1988. godine u numeričkoj grupi Katedre za Mehaniku fluida, Friedrich-Alexander Univerzitet Erlangen, Nemačka (Lehrsthul fur Stromungsmechanik (LSTM), Techniche fakultat, Erlangen, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg) – finansiran od German Academic Exchange Service (DAAD). 
Takođe je bio gostujući naučni saradnik od oktobra 2000 do januara 2003. u grupi za sagorevanje Katedre za Mehaniku fluida, Friedrich-Alexander Univerzitet Erlangen, Nemačka (Lehrsthul fur Stromungsmechanik (LSTM), Techniche fakultat, Erlangen, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg).
Učestvovao je na sledećim međunarodnim i inostranim projektima: od 01.10.2000 do 31.01.2003 „Charakterisierung von Strömungsinstabilitäten in volumetrischen Solarreceivern“ (SOLPOR), (Strategiefonds „Erneuerbare Energie“) – nemački projekat; od 01.10.2000 do 31.01.2003 Projekt DU 101/55-1 „Thermisch beaufschlagte Porenkörper und deren Durchströmungs- und Wärmeübertragungs-eigenschaften“ – nemački projekat; od 01.10.2000 do 31.01.2003 COPERNICUS project HITRABU of the European Commission: „Radiant Oxygen Burner based on combustion in porous media“ – projekat EU; od 2004 do 2007 ADEG PROJECT (INCO-CT-2004-509187) “Advanced Decentralised Energy Generation Systems in Western Balkans” project, program of 6th Framework Program; od 2006 do 2008 BIOM-ADRIA 1 “Biomass as a primary source of energy in the Adriatic basin countries” Ref. No. 1202.010-07 – finansiran od strane EU-INTERREG IIIA programa; od 2009 do 2012 BIOM-ADRIA 2/CHP Project “Development and improvement of technologies, methodologies and tools for the enhanced use of agricultural biomass residues”Ref.no. 213.026-09. 
Rukovodio je sledećim projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:
- projekti Republičkog fonda za tehnološki razvoj: jedan Strateški istraživačko-tehnološki (1991-1993) i tri Inovaciona projekta (1991-1992); 
-projekti Nacionalnog programa energetske efikasnosti:  NP EE401-99B (2003.-2005) i NPEE 232004 (2005.-2008.):
- studija Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj: NP EE701-1029C (2004): 
- projekti Programa tehnološkog razvoja: TR-18236A (2009-2010)i TR33042 od 2011. godine.
Komentor je i član komisije za pregled i ocenu i odbranu jedne magistarske teze i četiri doktorske disertacije Univerziteta u Beogradu.
Dr Stevan Nemoda je držao predavanja po pozivu sa temom: „CFD in Combustion  - Numerical Simulation of Reacting Flows“, u okviru međunarodnog seminara: “Short Course on Combustion”, Sponsored by DAAD, coordinated by LSTM, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg and Faculty of Mechanical Engineering Belgrade, Belgrade, 24-27 January, 2005.
Do sada je obavio 28 recenzija naučnih radova prijavljenih za publikaciju u međunarodnim časopisima (od čega 11 u vodećim) i jedne studije.
Član je Društva termičara Srbije.
Od stranih jezika govori engleski, ruski i služi se nemačkim.

Publikacije

Oblasti istraživanja

Stevan Nemoda se do sada bavio istraživanjima iz različitih oblasti, kao što su: eksperimentalno i teorijsko istraživanje procesa prenosa toplote u fluidizovanom sloju (sa primenom u oblasti termičke obrade u fluidizacionim pećima); eksperimentalno istraživanje i numerička (CFD) simulacija reagujućih, turbulentnih tokova (sa primenom na razvoj vihornih visokobrzinskih gasnih gorionika); razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (CFD) simulaciju procesa sagorevanja gasova u poroznim sredinama; numerička simulacija poroznih risivera solarne energije; eksperimentalno istraživanje i izrada CFD kodova za numeričku simulaciju procesa u pećima na biomasu; razvoj gasifikatora biomase sa fluidizovanim slojem; eksperimentalno istraživanje i razvoj kotlova sa sagorevanjem balirane biomase; razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (CFD) simulaciju procesa sagorevanja u komorama za potisno (cigaretno) sagorevanje balirane biomase; eksperimentalno istraživanje i razvoj tehnologije za insineraciju nepotrebnih industrijskih nuzproizvoda u kotlovima sa fluidizovanim slojem; razvoj sopstvenih programskih kodova, kao i nadgradnja komercijalnih programa za numeričku (2D CFD) simulaciju procesa sagorevanja tečnih nekonvencionalnih goriva u fluidizovnom sloju.

Projekti

Rukovođenje naučnoistraživačkim projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 
U toku svoje karijere istraživača dr Stevan Nemoda je rukovodio izradom 8 projekata i jedne studije Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
1991-1993. rukovodilac projekta Republičkog fonda za tehnološki razvoj - Strateški istraživačko-tehnološki projekti: „Razvoj gasnih gorionika“ (Z.2.0240).
1991-1992. rukovodio sledećim projektima Republičkog fonda za tehnološki razvoj - Inovacioni projekti:
o „Peć za termičku obradu u fluidizovanom sloju“ (I.2.0076), 
o „Visokobrzinski gasni vihorni gorionik“ (I.2.0077), 
o „Ejektorska komorna peć sa cirkulacijom“ (I.2.0078).
Dr Stevan Nemoda je 2004. godine rukovodio studijom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: „Stanje razvoja tehnologije i primene gorivnih ćelija i mogućnosti primene u Srbiji“ (NP EE701-1029C).
2003-2005. rukovodilac projekta Nacionalnog programa energetske efikasnosti: „Razvoj tehnologije sagorevanja i gasifikacije ostataka biomase  radi efikasnog iskorišćenja lokalnih izvora energija“ (NP EE401-99B). 
2005-2008. rukovodilac projekta Nacionalnog programa energetske efikasnosti: „Energetski efikasno spaljivanje taloga iz rezervoara sirove nafte na ekološki prihvatljiv način“ (NPEE 232004).
2009-2010. rukovodilac projekta Programa tehnološkog razvoja: „Povećanje efikasnosti energetskih kotlova EPS-a loženih lignitom uz smanjenje emisije azotnih oksida unapređenjem ložnih uređaja“ (TR - 18236A).
Dr Stevan Nemoda od 2011. godine rukovodi projektom Programa tehnološkog razvoja: „Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu“ (TR33042). 

Dr. Stevan Nemoda je jedan od autora obavezujućeg međunarodnog dokumenta Republike Srbije proisteklog iz potpisivanja Kyoto protokola kao članica država No I-Annex : „Prvi izveštaj Republike Srbije prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“ (Initial National Communication of the Republic of Serbia), Ministarstvo za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Takođe je i jedan od autora dokumenta “Okvirni inventar GHG za 1990. i 2007. godinu i projekcija nivoa emisija do 2020. godine“ kao dela Platforme Vlade Republike Srbije.
Dr. Stevan Nemoda je i jedan od autora izrade „Podloga u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i promene klime i klimatsko energetski paket EU u okviru projekta izrade nove Strategije razvoja Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijom do 2030. godine – faza I. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Beograd 2012. 

Međunarodn i inostrani projekti
Dr Stevan Nemoda je učestvovao u sledećim međunarodnim i inostranim projektima:
(01.10.2000–31.01.2003) Projekt „Charakterisierung von Strömungsinstabilitäten in volumetrischen Solarreceivern“ (SOLPOR), Verbundvorhaben FKZ 01SF0055-57, (Strategiefonds „Erneuerbare Energie“) – nemački nacionalni projekat, rukovodio zadatkom. Učesnici: DLR, Solare Energietechnik, Köln und Stuttgart, LSTM, Universität Erlangen, IKTS, Dresden.
(01.10.2000–31.01.2003) Projekt DU 101/55-1 „Thermisch beaufschlagte Porenkörper und deren Durchströmungs- und Wärmeübertragungs-eigenschaften“ – nemački projekat, rukovodio zadatkom. Učesnici: Lehrstuhl für Strömungsmechanik der Universität Erlangen-Nürnberg Erlangen, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln.
(01.10.2000–31.01.2003) EU project HITRABU of the European Commission: Radiant Oxygen Burner based on combustion in porous media – projekat EU. 
(2004–2007) ADEG PROJECT (INCO-CT-2004-509187) “Advanced Decentralization Energy Generation Systems in Western Balkans” project, financed by the European Commission through INCO program of 6th FRAMEWORK PROGRAM. Učesnici: Srbija, Grčka, Portugal, Nemačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. 
(2006 – 2008) BIOM-ADRIA-1 Project:“The use of biomasses as a primary source of energy in the Adriatic Basin countries”. Ref. No. 1202.010-07. Učesnici: Srbija, Italija (Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG – CARDS – PHARE).
(2009–2012) CEI financed Applied Research Project BIOM-ADRIA – 2 “Development And Improvement of Technologies, Methodologies ynd Tools for The Enhanced Use of Agricultural Biomass Residues”, Ref.no. 213.026-09, Učesnici: Srbija, Italija.