#

O NAMA

01/ O laboratoriji

Laboratorija za termotehniku i energetiku (LTE) već više desetina godina svoje fundamentalne, primenjene i razvojne istraživačke projekte usmerava ka razvoju i primeni novih energetskih tehnologija, procesa i opreme kao i rešavanju aktuelnih problema domaće energetike i energetske industrije. Posebne, aktuelne teme su:

  • Energetski, eksploatacioni i ekološki aspekti sagorevanja uglja, biomase i otpadnih materija,
  • Prenos toplote i materije u višefaznim, višekomponentnim visokotemperaturskim procesima sa/bez hemijskih reakcija,
  • Obnovljivi izvori, održivi razvoj i racionalno gazdovanje energijom u energetskoj industriji, industrijskim procesima i građevinskim objektima.

Za rešavanje ovih istraživačko-razvojnih problema na raspolaganju su iskusni naučni timovi za razvoj i korišćenje matematičkih i numeričkih modela za simulaciju procesa, savremena merna oprema i visokokvalitetni iskusni timovi za širok spektar termoenergetske dijagnostike, sopstvena laboratorijska eksperimentalna baza i znanje i iskustvo iz međunarodne saradnje, posebno istraživačkih projekata u okviru FP6, FP7, TEMPUS kao i na projektima finansiranim od strane Centralno Evropske Inicijative.

Zahvaljujući uvedenom sistemu kvaliteta (po standardu SRPS ISO/IEC 17025) u oblasti termoenergetske dijagnostike (akreditovana ispitna laboratorija ATS broj 01-264, za karakterizaciju čvrstih goriva, produkata sagorevanja i termotehnička ispitivanja i akreditovane laboratorije ATS broj 02-003 za etaloniranje merila temperature, pritiska i vlažnosti koje rade za brojne privredne korisnike), višedecenijskog iskustva i ostvarenih referenci, LTE je vodeća institucija u regionu za:

  • garancijska ispitivanja nove/revitalizovane termoenergetske opreme (elektrofiltera, razmenjivača toplote, zagrejača vazduha) i postrojenja termoelektrana i toplana,
  • procesna ispitivanja termoenergetske opreme i postrojenja u cilju dijagnostike operativnih problema, definisanja stanja opreme i procesa ili unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja negativnog uticaja rada energetskog postrojenja na životnu sredinu,
  • podešavanja opreme i procesa u cilju prevazilaženja operativnih problema ili unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja negativnog uticaja rada energetskog postrojenja na životnu sredinu,
  • primenu numeričke simulacije u cilju analize operativnih problema ili unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja negativnog uticaja rada energetskog postrojenja na životnu sredinu. Jedan od primera je i razvijeni matematički model i softver za simulaciju strujno-termičkih procesa u ložištu energetskog parnog kotla sa sagorevanjem ugljenog praha koji omogućava detaljnu analizu/optimizaciju rada ložišta i kotla sa aspekata energetske efikasnosti i redukcije emisije polutanata kao što su oksidi azota i sumpora.
  • normativna ispitivanja energetske opreme, postrojenja i čitavih termoblokova,

Promocija i primena obnovljivih izvora energije je jedna od prioritetnih delatnosti LTE. Kao rezultat višegodišnjeg rada razvijena je tehnologija za cigaretno sagorevanje balirane poljoprivredne biomase sa dogorevanjem u fluidizovanom sloju sopstvenog pepela. Takođe su razvijeni i odgovarajući matematički modeli za optimizaciju celog procesa.

LTE je sertifikovana institucija za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti građevinskih objekata i izdavanje energetskih pasoša. Za projektovane objekte na bazi numeričke simulacije a za izvedene građevinske objekte na bazi merenja po međunarodnim standardima LTE vrši ocenu termofizičkih karakteristika omotača objekata, karakteristika unutrašnjeg vazduha, zvučne, svetlosne i toplotne ugodnosti. LTE nudi i konsalting usluge, izradu prethodnih studija, studija izvodljivosti, biznis planova, cost-benefit analiza u oblasti termoenergetike, za šta poseduje višegodišnje iskustvo i brojne privredne klijente, među kojima su najznačajniji EPS, NIS i nadležna ministarstva iz oblasti nauke, energetike i zaštite životne sredine.