Događaji

Događaji

— 13.02.2018

Promotivno predavanje: Održivi energetski sistemi sa fokusom na elektrifikaciju transporta

Promotivno predavanje povodom 3. SDEWES konferencije

Povodom predstojeće 3. SDEWES konferencije koja će biti održana od 30. juna do 03. jula 2018. godine u Novom Sadu, prof. Neven Duić i prof. Nikola Rajaković održaće gostujuće predavanje pod naslovom:

 

Održivi energetski sistemi sa fokusom na elektrifikaciju transporta

 

12:00:00 PM časova dana 21.2.2018. godine.

Mesto: Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd

 

Pre predavanja biće obezbeđena vožnja električnim automobilom TESLA P85D uz neophodnu prijavu prof. Stefanovic na adresu pstefan@vinca.rs pošto je broj mesta ograničen

 

Infrastruktura pametnih energetskih mreža kao superpozicija komunikacionih i informacionih tehnologija na postojeću elektroenergetsku mrežu predstavlja veoma važan koncept u rešavanju izazova održivog razvoja u domenu postojećih energetskih sistema. Poznato je da postojeći izazovi održivog razvoja u pogledu snabdevanja energijom, vodom i hranom mogu biti rešeni korišćenjem unapređenih postojećih tehnologija a odgovor na pitanje na koji način i konkretizacija ovog rešenja biće rezultat energetskog planiranja i sve složenijih modela koji se pri tome koriste. Optimalna rešenja obuhvataju više različitih sektora u ovom slučaju sektora električne energije i transporta što omogućava iskorišćenje sinergetskih efekata.

 

Prof. Neven Duić, redovni profesor na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, gde drži nastavu na predmetima energetskog planiranja, politike i ekonomije od 2001. godine. Član je međunarodnog naučnog odbora konferencije SDEWES od 2003. godine. Pomoćni je urednik časopisa Energy Conversion and Management, Energy, Applied Energy i domaćeg Thermal Science. Polje njegovog naučnog interesovanju su energetsko planiranje, energetski sistemi sa visokim učešćem obnovljivih izvora energije, održive energetske zajednice, klimatske promene i druge.

 

Prof. Nikola Rajaković, redovni profesor u penziji na Univerzitetu u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, sa decenijskim akademskim ali i praktičnim iskustvom u poslovima elektroprivrede i energetske politike. Autor je udžbenika iz oblasti Analize elektroenergetskih sistema i Distributivnih i industrijskih mreža. Kroz brojne međunarodne i nacionalne projekte od 2011. fokusiran je na pametne energetske mreže, opremu i infrastrukturu kao mogućnost privrednog razvoja Republike Srbije.

PDF

— 23.11.2016

Međunarodna konferencija ELEKTRANE 2016


 Poštovane koleginice i kolege,

Društvo termičara Srbije u okviru naučno-stručnog rada na problemima uspešnog rada elektrana, nastavljajući ciklus organizovanja Međunarodnih skupova ELEKTRANE, u saradnji sa JP “Elektroprivreda Srbije” a pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministrarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje Međunarodnu Konferenciju ELEKTRANE 2016. Očekuje se da Konferencija ELEKTRANE 2016 okupi istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija, iz zemalja potpisnica i posmatrača Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope (ECSEE Treaty), ali i drugih zemalja sveta, zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava iz tematike Konferencije koje doprinose implementaciji Ugovora i realizaciji zacrtanog, na Direktivama EU, jedinstvenog slobodnog tržišta električne energije i gasa radi sigurnog i pouzdanog snabdevanja svih potrošača potrebnom energijom na ekonomskim i ekološkim osnovama.

Biće to prilika da se visoki zvanični predstavnici Komesarijat za energetiku i saobraćaj Evropske Unije i Institucija ECSEE, osvrnu na ostvarene rezultate, probleme i buduće aktivnosti vezane za implementaciju Ugovora ECSEE kao i mesto i ulogu elektrana u jedinstvenom otvorenom tržištu električne energije.

Proteklih dvadesetak godina u većini zemalja Jugoistočne Evrope elektrane su radile u vrlo teškim i specifičnim uslovima okruženja zbog poremećenih i ograničenih tržišta kao posledica tranzicionih procesa u privredi i društvu sa velikim socijalnim tenzijama, lokalnih konflikata i ratnih razaranja, finansijske krize. Nametnuti uslovi okruženja i rezultujuće drastično smanjenje finansijskih sredstva za tekuće i investiciono održavanje, kao i teški eksploatacioni uslovi, izazvali su  brojne teškoće i probleme u radu, među kojima se ističu veći kvarovi, oštećenja i neregularan/nepravilan režim rada postrojenja u elektranama. Intenzivan rad postrojenja u takvim uslovima doveo je do smanjenja energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti kapaciteta, relativnog povećanja zagađenja okoline (zemljišta, vodenih tokova i vazduha) i smanjene efikasnosti rada elektrana.

Tranzicija privrednih sistema zemalja Jugoistočne Evrope ka tržišnim ekonomijama, uvođenje jedinstvenog i slobodnog tržišta  električne energije i gasa, realizacijom Ugovora ECSEE, konsolidacija i transformacija državnih elektroprivrednih preduzeća ka konkurentnim subjektima, nameću poslovodstvima i stručnjacima u elektranama čitav niz stručnih pitanja i problema vezanih za podizanje pouzdanosti, raspoloživosti, energetske efikasnosti tj. produktivnosti i konkurentske sposobnosti, da bi što spremnije ušle u otvorenu međunarodnu tržišnu konkurenciju, odnosno što bolje se uklopili u koncept održivog razvoja energetike. U tome, jedan od presudnih faktora je visok nivo stručnog znanja i efikasnosti rada svih stručnjaka koji su direktno ili indirektno vezani za tehnološki sistem proizvodnje električne energije. Sigurno je da očekivana razmena naučno-stručnih znanja i iskustava na ovoj Konferenciji može biti od velike pomoći.

Sagledavajući značaj i istraživačke prioritete, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa Integralnih interdisciplinarnih istraživanja u oblasti Energetika i energetska efikasnost odnosno u okviru programa Tehnološkog razvoja, u oblasti: Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost finansira veći broj projekata koji bi trebalo da stvore preduslove za unapređenje postojećih tehnologija i podizanje energetske efikasnosti  postrojenja tehnološkog sistema proizvodnje električne energije EPS-a. Konferencija je prilika za istraživače na ovim projektima da prikažu postignute rezultate i ukažu učesnicima skupa na potencijalne mogućnosti primene tih rezultata na većem broju postrojenja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije su relativno stara i problemi produženja njihovog radnog veka, kapitalnog remonta, modernizacije, revitalizacije, podizanja snage, uvođenja novih tehnologija i izgradnja novih kapaciteta su aktuelna od 90-tih godina XX veka, a posebno od potpisivanja Ugovora ECSEE, jer su se stekle nove povoljne međunarodne okolnosti za intenzivniji rad i investiranje. Konferencija je prilika da se detaljnije razjasni aktuelna strategija i instrumenti za investiranje i razmene naučno–stručne informacije i iskustava iz oblasti revitalizacije/modernizacije, sa posebnim osvrtom na značajne pozitivne rezultate u revitalizaciji elektrana u JI Evropi poslednjih godina.

Relativno stara tehnička i tehnološka rešenja kod postrojenja za  proizvodnju električne energije zemalja Jugoistočne Evrope kao i nizak nivo eksploatacionog održavanja, uzrok su znatno višeg nivoa zagađenja okoline (zemljišta, vodenih tokova i vazduha) nego što je to slučaj kod savremenih postrojenja u razvijenim zemljama. S obzirom na prihvaćene EU norme, obaveze i ciljeve (definisane Ugovorom ECSEE i Kyoto protokolom) odnosno na aktuelnu potrebu što bržeg unapređenja postrojenja u ekološkom pogledu, posebna pažnja na Konfereneciji će biti posvećena putevima smanjenja zagađenja okoline i emisije čestica i direktnih/indirektnih gasova sa efektom staklene bašte pri radu svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije.


Dr. Predrag Stefanović, 

Predsednik Organizacionog Odbora