renewable-energy

Obnovljivi izvori energije

01/ Biomasa

    Na osnovu višedecenijskog rada u oblasti termotehnike i termoenergetike, sa posebnim osvrtom na korišćenje biomase na energetski efikasan način uz zadovoljenje svih normi iz oblasti zaštite životne sredine Laboratorija za termotehniku i energetiku (LTE) sa pravom predstavlja jednu od najznačajnijih  institucija u zemlji i regionu u ovoj oblasti. U prilog tome govore i sledeći podaci:

  • Aktuelni projekti iz oblasti energetike koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a čiji je nosilac LTE, su ocenjeni kao ubedljivo najbolji;
  • U LTE je razvijena i patentirana tehnologija za sagorevanje balirane biomase, koja je primenjena na industrijskom postrojenju u Poljoprivrednoj Korporaciji Beograd (PKB) snage 2 MW;
  • Veliki broj radova na ovu temu objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima, brojna tehnička rešenja i unapređenja, kao i dve odbranjene doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, daju još veći značaj razvijenoj tehnologiji sa naučno istraživačke strane;
  • Stalno praćenje stanja i razvoja tehnologije u Evropi i svetu u ovoj oblasti;
  • Permanentno usavršavanje kadrova, kroz pohađanje odgovarajućih stručnih seminara, kao i domaćih i međunarodnih konferencija;
  • Obučenost stručnjaka za izradu “Cost-benefit” analize projekata po metodologiji Evropske Unije. Na osnovu takve jedne naše analize Republika Srbija je dobila grant u visini od ≈8.000.000 € od organizacije švajcarske vlade - SECO (Swiss State Secretariat for Economic Affairs), za izgradnju kogenerativnog postrojenja na biomasu. 

    Ukoliko smatrate da ima prostora za međusobnu saradnju spremni smo, da kada nas pozovete, dođemo do Vas i sa Vama i vašim kolegama zajednički sagledamo mogućnosti za primenu biomase u energetske svrhe. Ukoliko se zaklјuči da postoje mogućnosti zajednički bi sastavili programski zadatak za izradu Tehno-Ekonomskog elaborata za jedno ili više konkretnih mogućnosti primene biomase. Tehno-Ekonomski elaborati bi sadržali:

           -      Analize tehničkih mogućnosti (analiza više varijantnih rešenja), u zavisnosti od vrsta i količina raspoložive biomase i mesta moguće primene,

-       Ekonomska analiza razmotrenih varijanti tehničkih rešenja, sa analizom mogućnosti dobijanja podsticajnih sredstava,

       Analiza uticaja na životnu sredinu,

-        Analiza socioloških aspekata izgradnje postrojenja na biomasu što podrazumeva:

1.      Analiza gde se sve može iskoristiti energija dobijena iz izgrađenih postrojenja na biomasu kako bi postrojenja radila tokom cele godine,

2.      Da li to može uticati na promenu strukture polјoprivredne proizvodnje, a sve u smislu dobijanja većih prihoda za selјake koji imaju usitnjene posede,

3.      Analiza mogućnosti samoodrživosti manjih životnih sredina, prvenstveno se misli na sela,

4.      Mogućnost zapošlјavanja, uglavnom mlađih lјudi, u i oko izgrađenih postrojenja čiji bi rad zavisio od tog postrojenja, a sve u smeru zaustavlјanja odumiranja sela u Srbiji.

Ukoliko Tehno-Ekonomski elaborati pokažu pozitivne rezultate u drugoj fazi naše moguće saradnje bi Vam nudili konsultantske usluge u izboru najpovolјnijih i najrealnijih tehničkih rešenja, sa akcentom na domaće tehnologije i domaće proizvođače po mogućnosti iz Vašeg najbližeg okruženja, kao i u pronalaženju mogućnosti dobijanja povolјnih bankarskih kredita ili „grantova“.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite.