Detalji publikacije-izveštaja

Базa података о стању опреме и емисије из блока ТЕНТ А5 и посебно о раду вртложних горионика, процеса подстехиометријског сагоревања у ложишту, као и о карактеристикама коришћеног угља датаљно дата у елеборату за корисника
Tip publikacije: M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Autori: Д. Цветиновић, П. Стефановић, А. Ерић, П. Шкобаљ, М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, И. Лазовић, А. Маринковић
Datum objavljivanja: 10.01.2017
PDF: PDF file

Sažetak

U skladu sa zahtevima evropske Direktive /2001/80/EC, Zelenom knjigom iz 2009 su predviđeni značajni investicioni projekti rekonstrukcije postrojenja termoelektrana JP EPS-a sa ciljem smanjenja emisije štetnih materija (praškastih materija, SOx, NOx). Na osnovu Ugovora između JP ELEKTROPRIVREDA Srbije, PD TENT i konzorcijuma: Minel Kotlogradnja, Beograd Srbija i MITSUBISHI HITACHI POWER EUROPE, Nemačka je obavljena rekonstrukcija i modernizacija bloka A5 termoelektrane ''Nikola Tesla A'' u Obrenovcu u cilju smanjivanja emisije azotnih oksida do nivoa dozvoljenog evropskom direktivom i domaćom regulativom. Glavni radovi na modernizaciji koje je izveo Izvođač obuhvatili su: zamenu šest gorionika ugljenog praha, zamenu šest kanala ugljenog praha, montažu dva nivoa kanala vazduha za dogorevanje: OFA1 sa zidnim mlaznicama i OFA2 sa kopljima, montažu šest kanala sekundarnog vazduha do gorionika, montažu kanala vazduha za dogorevanje, sva potrebna proširenja, izmenu i podešavanje digitalnog upravljačkog sistema (DCS), pogonskih merenja i pogonskih sistema, modernizaciju i optimizaciju rada mlinskih postrojenja u sprezi sa novim vrtložnim gorionicima. Saradnici Laboratorije za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke VINČA su izvršili kontrolna ispitivanja i set garancijskih ispitivanja, u novembru 2015 godine (koja je obuhvatila 6 serija merenja emisije i 1 test merenja efikasnosti i količina prisisanog vazduha u kotao i kroz rotacioni zagrejač vazduha). Ispitivanja obavljena 2015 godine su potvrdila da rekonstruisano kotlovsko postrojenje ispunjava zahteve evropske direktive i domaćih propisa po pitanju nivoa emisije azotnih oksida, ali i sve ostale ugovorene parametre i karakteristike rada rekonstruisanog postrojenja. Prema Ugovoru Service Contract, Annex III, od 29.10.2015. definisano je da treba izvršiti garancijska merenja rekonstruisanog i optimizovanog kotlovskog postrojenja TENT A5. U skladu sa planom i zahtevima standarda EN 12952-15 i EN 15259 ispitivanja su izvršena 17.11. 2015 a relevantni izveštaji sa ispitivanja usvojeni tokom marta meseca 2016.