Detalji publikacije-izveštaja

База података о раду и емисији у ваздух штетних и опасних материја из блокова ТЕНТ А1, А2 и А3, за 2016. годину која је детаљно дата у извештајима за корисника ЈП ЕПС
Tip publikacije: M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Autori: М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, П. Шкобаљ, И. Лазовић, П. Стефановић, А. Маринковић, А. Ерић, Н. Живковић, Д. Цветиновић, Р. Јовановић
Datum objavljivanja: 10.01.2017
PDF: PDF file

Sažetak

На основу члана 58 Закона о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), као потенцијално један од највећих загађивача, термоелектране су обавезне да обезбеде прописана повремена-периодична мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врше континуална мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух. На основу члана 16 Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (Сл.глaсник бр.5/16) сваки оператер је дужан да направи програм и термин план мерења емисије за текућу годину. Огранак ''Термоелектране Никола Тесла'' је у 2016. години предвидело повремено-периодично мерење ради повремених контрола вредности емисија и контроле мерних уређаја за континуално мерење-калибрацију мерних уређаја за мерење емисије. Периодична мерења емисије загађујућих материја у ваздух на блоковима А1, А2 и А3 ТЕ ''Никола Тесла'' у Обреновцу извршена су на основу уговора између Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'' из Београда, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац и групе извођача који заједнички наступају: Рударски институт д.о.о. и Институт за нуклеарне науке ''Винча'', Лабораторија за термотехнику и енергетику, (број уговора Е.03.01-167176/13-2016 од 26.08.2016. године).