Turbulencija i sagorevanje u sistemima za konverziju energije

O nama

Glavna istraživačka interesovanja usmerena su na matematičko modeliranje, numeričke metode, razvoj softvera zasnovanih na diferencijalnim matematičkim modelima i njihovu primenu za simulaciju kompleksnih strujanja, razmene toplote i materije u sistemima za konverziju energije. Numerička predviđanja izvedena na osnovu ovakvih modela i kodova nude velike mogućnosti primene za analizu i optimizaciju procesa sa aspekata povećanja energetske efikasnosti i redukcije emisije polutanata. Istraživanja obuhvataju različite oblasti, kao što su: matematičko modeliranje turbulencije i sagorevanja, modeliranje toplotne radijacije, modeliranje dvofaznih turbulentnih tokova sa razmenom toplote i materije i hemijskim reakcijama, razvoj 3D kompjuterskih kodova primenjenih za ekološki prihvatljivo i efikasno korišćenje ugljenog praha, problematika korišćenja obnovljivih izvora energije, itd. Važna odlika ove naučnoistraživačke grupe je širok domen aktivnosti, od fundamentalnih istraživanja do primene numeričkih metoda za optimizaciju procesa i rada ložišta energetskih kotlova i drugih sistema za konverziju energije. 

Istraživačke aktivnosti i teme:

  • Modeliranje turbulencije i sagorevanja
  • Modeliranje toplotnog zračenja
  • Numeričko predviđanje višefaznog strujanja
  • Razvoj i primena CFD kodova i softvera
  • Simulacije i optimizacije procesa i termoenergetskih sistema
  • Tehnologije za ekološki prihvatljivu konverziju energije uglja
  • Obnovljivi izvori energije

Projekti

Reference

Kontakt